Privacyverklaring

Privacyverklaring CAMPS Organizing & Office Support

In deze privacyverklaring staat geschreven welke persoonsgegevens CAMPS Organizing & Office Support van jou verzamelt, verwerkt en bewaart, wanneer en waarom we dit doen, en hoe we deze gegevens beschermen.

Over CAMPS Organizing & Office Support

CAMPS Organizing & Office Support biedt de volgende diensten aan:

 • Workshops, trainingen of lezingen
 • Individuele begeleiding op locatie

Rosette Camps-Siebgens is eigenaar van CAMPS Organizing & Office Support, en in die hoedanigheid functionaris gegevensbescherming van CAMPS Organizing & Office Support.

Mijn contactgegevens:
Rosette Camps-Siebgens
CAMPS Organizing & Office Support
Ringelwikke 14
5931 SC Tegelen

e-mail-adres: info@campsorganizing.nl
website: www.campsorganizing.nl

KvK-nummer: 56730047

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wanneer je een contactformulier invult:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wanneer je je inschrijft voor een workshop of training:

 • Voor- en achternaam
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
  (bij een particuliere workshop zijn dat je persoonlijke adresgegevens, bij een zakelijke workshop de adresgegevens van het bedrijf of de organisatie waar jij werkzaam bent)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (particulier: je thuis-e-mailadres, zakelijk: je werk-e-mailadres)
 • Bankrekeningnummer (particulier: je privé bankrekeningnummer, zakelijk: het bankrekeningnummer van het bedrijf of de organisatie waar jij werkzaam bent)
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Wanneer je zelf kiest voor individuele begeleiding of hiervoor wordt opgegeven, door bijvoorbeeld je werkgever:

 • Voor- en achternaam
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
  (bij particuliere begeleiding zijn dat je persoonlijke adresgegevens,  bij zakelijke begeleiding de adresgegevens van het bedrijf of de organisatie waar jij werkzaam bent).
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (particulier: je thuis-e-mailadres, zakelijk: je werk-e-mailadres)
 • Bankrekeningnummer (particulier: je privé bankrekeningnummer, zakelijk: het bankrekeningnummer van het bedrijf of de organisatie waar jij werkzaam bent)
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Wanneer het relevant is; gezondheidsgegevens (deze vallen in de wet AVG onder bijzondere/gevoelige persoonsgegevens)

Waarom en met welk doel verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 • Om te kunnen reageren nadat je het contactformulier op onze website hebt ingevuld.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief of reclamefolder
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben verzameld.
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst worden alle gegevens in onze boekhouding 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van die 7 jaar worden je gegevens binnen 1 jaar verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CAMPS Organizing & Office Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@campsorganizing.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

CAMPS Organizing & Office Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CAMPS Organizing & Office Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

CAMPS Organizing & Office Support gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CAMPS Organizing & Office Support, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@campsorganizing.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . CAMPS Organizing & Office Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.